Lemmer 0514 - 568383
Zeeland 0166 - 654255
Prachtig zeilen

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
de verhuurder: de ondernemer die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan der­den ter be­schikking stelt;
de huurder: hij (natuurlijk persoon of bedrijf) die tegen beta­ling goederen van verhuurder in gebruik heeft;
de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuur­der zich verbindt om de huurder tegen betaling een zeiljacht met / zon­der schipper in gebruik te geven;

HOOFDSTUK II – RESERVERING-  EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL A: RESERVERINGSVOORWAARDEN
De huurovereenkomst is definitief na overhandiging van een ondertekende huurovereenkomst of boeking via internet en/of een verzonden boeking per e-mail, en U akkoord bent gegaan met de algemene- en annuleringsvoorwaarden van Enjoy Sailing. De plicht tot uitvoeren van de huurovereenkomst door verhuurder ontstaat op het moment dat de huurder de schriftelijke reserveringsbevestiging heeft ontvangen en indien aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wijzigingen en annuleringen worden de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden gehanteerd (zie hieronder).

ARTIKEL B: HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. De huurder handelt in eigen naam en voor eigen rekening.

ARTIKEL C: BETALINGSVOORWAARDEN
Binnen 7 dagen na de boeking dient de aanbetaling van 50% van de reissom te zijn voldaan. De huursom bestaat uit huur voor het zeiljacht, de verplichte schoonmaakkosten, bijgeboekte opties (bijvoorbeeld zeilkleding) en reserveringskosten. Het restant dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode naar ons te zijn overgemaakt. Bij boeking tussen 4 weken en 1 week voor vertrek dient de totale huursom binnen 7 dagen van reservering te worden voldaan. Bij boeking binnen 7 dagen voor vertrek dient de totale huursom voor vertrek door Enjoy Sailing te zijn ontvangen.

ARTIKEL. D: BETALINGSVERZUIM
Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de huurovereenkomst door Enjoy Sailing geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zult louter door het verstrijken van de vervaldag van de betalingsvoorwaarden in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden de facturen met 5 % –  en met een minimum van 25 Euro – verhoogd. Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbij­stand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huurovereenkomst, is de in verzuim zijnde par­tij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd.

ARTIKEL E: WIJZIGING BOEKING DOOR HUURDER
Een wijziging van de huurperiode door huurder naar een andere huurperiode geldt als een annulering waarvoor annuleringskosten betaald moeten worden.

HOOFDSTUK III – PRIJZEN

ARTIKEL A BIJKOMENDE KOSTEN
De kosten die direct verband houden met het gebruik van het zeiljacht, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof en de verplichte kosten voor schoonmaken zijn voor rekening van de huurder. Uitzondering hierop is dat er geen havengeld voor de haven van Enjoy Sailing wordt berekend.

ARTIKEL B RESERVERINGSKOSTEN
Enjoy Sailing berekent per boeking reserveringskosten.

HOOFDSTUK IV – DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

ARTIKEL A: OVERDRACHT ZEILJACHT AAN HUURDER
Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het zeiljacht over aan de huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat:
– Het zeiljacht schoon en in goede staat is.
– Het zeiljacht is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelij­ke veilig­heids­uitrusting.
– Indien nodig bijbehorende documenten voor het varen in het buitenland te leveren.
– Voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het jacht.
– Gevulde drinkwater-, water en gastanks.

ARTIKEL B. NIET NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN DOOR VERHUURDER
Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

ARTIKEL B SCHADE & REPARATIES
De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL C VERZEKERING ZEILJACHT, WAARBORGSOM
De verhuurder is verplicht het zeiljacht ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cas­coschade (onder andere diefstal) voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Bij schade veroorzaakt door huurder aan het eigen jacht of veroorzaakt bij een ander jacht, wordt de schade door huurder betaald tot ten hoogste het eigen risico / borg. Indien er meerdere keren schade door huurder wordt gevaren, wordt per schade het schadebedrag (per keer maximaal de borg) door huurder betaald. Dit eigen risico dient vooraf op onze bankrekening gestort te worden of op kantoor contant of per pin bij afvaart te worden overhandigd.

ARTIKEL D TERUGBETALING BORG
Huurder krijgt het vooraf betaalde borg
a) direct retour middels terug overboeking  op bankrekening huurder (indien per bank, pin of creditcard is betaald) of middels contante betaling (indien borg contant is betaald); of
b) binnen 1 week op IBAN rekening huurder gestort indien zeiljacht buiten kantoortijden wordt ingeleverd
mits er aan de volgende punten is voldaan:
– er geen nieuwe schade aan het zeiljacht is; en
– er geen schade door huurder is veroorzaakt aan derden;
– het schip bezemschoon, in dezelfde staat als bij afvaart en met complete inventaris weer bij verhuurder aflevert,
– zich houdt onder de in hoofdstuk V vermelde verplichtingen van huurder.

HOOFDSTUK V – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

ARTIKEL A: OVERDRACHT ZEILJACHT AAN BEGIN HUURPERIODE, INVENTARIS- EN CONDITIELIJST, LEGITIMATIE
Voor overdracht van zeiljacht overhandigt huurder aan verhuurder geldige legitimatie en zorgt voor betaling borgsom. De betaling kan geschieden middels contanten, creditcard (4% toeslag) of pinbetaling. De huurder is verplicht de inventarislijst en conditielijst te controleren op aanwezigheid en voor afvaart in te leveren bij Enjoy Sailing. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stel­len.

ARTIKEL B: GOED HUISVADER
De huurder gebruikt het zeiljacht als een goed huisvader & goed schipper overeenkomstig de bestemming. Het onderstaande is de huurder ondermeer niet toegestaan, tenzij hij schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft ontvangen:

 • Veranderingen in het zeiljacht aanbrengen.
 • Het zeiljacht aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 • Met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan waarvoor het jacht is uitgerust.
 • Andere vaartuigen behalve in geval van nood te slepen;
 • Bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten;
 • Aan wedstrijden deel te nemen; Indien Enjoy Sailing toestemming geeft voor deelname aan (fun) wedstrijden, dan wordt hiervoor een toeslag berekend;
 • Huisdieren aan boord te houden;
 • Afwijkende vracht aan boord te nemen als drugs, extra koelkasten, generators, muziekboxen of tapinstallatie.
 • Uit te varen als meer dan windkracht 6 is voorspeld

De huurder verklaart:

 • Over voldoende ervaring & kennis van navigatie & vaarregels te beschikken om zelfstandig het jacht te varen;
 • De instructies van de verhuurder te volgen;
 • De zeilen tijdig te reven wanneer dit uit hoofde van goed zeemanschap nodig is.

ARTIKEL C: ONBEHOORLIJK / ONDESKUNDIG GEBRUIK ZEILJACHT DOOR HUURDER
Bij gebleken onbehoorlijk of ondeskundig gebruik heeft Enjoy Sailing het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren zonder terugbetaling van de gestorte gelden.

ARTIKEL D: SCHADE, REPARATIES & VERLOREN MATERIAAL.
De huurder is verplicht ieder geval van storing of schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de ver­huurder tot behoud van het zeiljacht en tot behoud van de rechten van de verhuurder. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Indien de huurder met toestemming van verhuurder reparaties laat uitvoeren, betaald de verhuurder aan de huurder de reparative kosten terug, als door huurder gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd. Niet-nakoming van bovenvermelde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd in geval huurder het zeiljacht gebruikt in situaties/vaargebieden welke niet tussen hem en de verhuurder zijn overeengekomen. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed.

ARTIKEL E: VAARGEBIED
Het vaargebied bestaat uit de Nederlandse binnenwateren, IJsselmeer, Kustwateren t/m 6 mijl uit de kust en Waddenzee.
Huurder dient verdere bestemmingen te overleggen en vooraf toestemming van Enjoy Sailing te ontvangen.

ARTIKEL F: Overdracht zeiljacht door huurder aan verhuurder aan het  einde van huurperiode
Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het zeiljacht over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats, bezemschoon en verder in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Indien het zeiljacht door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het zeiljacht in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn gedekt. De herstelkosten worden in eerste instantie met de borgsom verrekend. Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.

ARTIKEL G: VERLATE OVERDRACHT ZEILJACHT AAN EINDE HUURPERIODE
De huurder is in verzuim indien hij de zeiljacht niet terug brengt in de thuishaven van Enjoy Sailing. Indien het zeiljacht later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg-)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.

ARTIKEL H: VAARBEWIJS IS NIET NODIG
Een vaarbewijs is niet verplicht voor onze schepen. Wel moet de schipper meerderjarig zijn en over vaarervaring beschikken. Instructie omtrent de bediening krijgt huurder bij de afvaart.

HOOFDSTUK VI – AANSPRAKELIJKHEID VAN HUURDER
Huurder is aansprakelijk voor schade, gevolgschade en/of verlies van het zeiljacht, voor zover niet gedekt door de verzekering (zie artikel VB), en ont­staan is gedurende de tijd dat hij het zeiljacht onder zich heeft. Deze situatie doet zich met name voor bij oneigenlijk gebruik van het zeiljacht en / of als de schipper zich niet als goed huisvader heeft gedragen.

HOOFDSTUK VII – SEIZOENSINVLOEDEN EN WEEROMSTANDIGHEDEN

ARTIKEL A: SEIZOENSINVLOEDEN
In het laagseizoen dient U rekening te houden met een mogelijk beperkter openstelling van havens, restaurants en winkels en minder betonning op het vaarwater.

ARTIKEL B: WEERSOMSTANDIGHEDEN
De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden de overeenkomst op ieder moment herzien (bijvoorbeeld onweer of harde wind) en besluiten dat er niet uitgevaren kan worden. Dit kan afhankelijk zijn van de zeilervaring van de huurder.

HOOFDSTUK VIII – KLACHTEN

Klachten dienen binnen 24 uur telefonisch gemeld te worden bij 0514-568383, aangezien op het moment zelf de klacht vaak opgelost kan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht middels een brief/email binnen 28 dagen na afloop van de reis bij Enjoy Sailing te Lemmer ingediend te worden. Enjoy Sailing zal in dit geval binnen de 4 weken na ontvangst op de klacht reageren. Klachten die niet telefonisch binnen 24 uur na ontstaan van de klacht bij Enjoy Sailing zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

Indien reparaties- welke zijn opgelopen op het IJsselmeer of in Friesland – na melding door huurder niet binnen 4 werkuren worden verricht, heeft  huurder recht op compensatie. Indien het zeiljacht buiten Friesland of IJsselmeer ligt, gaat de compensatieregeling in bij overschrijding van 8 werkuren. Daarna heeft huurder recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het schip kan varen.

HOOFDSTUK IX- ANNULERINGS VOORWAARDEN

ARTIKEL A: Annuleringsvoorwaarden

Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in ken­nis stellen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– 15% van de totale huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;

– 50% van de totale huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;

– 75% van de totale huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;

– 100% van totale huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode.

Alle voornoemde schadeloosstellingbedragen hebben een minimumbedrag van Euro 75,-.

Wij adviseren huurder om – tegelijk met de reservering – een annuleringsverzekering af te sluiten. 7 dagen na reservering is het niet meer mogelijk een annuleringsverzekering bij Enjoy Sailing af te sluiten.

ARTIKEL B: Overdraagbaarheid van boeking BIJ ANNULERING
De huurder kan vóór de aanvang van de reis zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract. De overdrager dient uiterlijk 7 dagen vóór het vertrek Enjoy Sailing van deze overdracht op de hoogte te brengen middels schrijven. De administratiekosten van de overdracht zijn Euro 50.

HOOFDSTUK X – GESCHILLEN:

Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het Neder­lands rechtscollege te Leeuwarden is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

HOOFDSTUK XI – AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schrif­telijk worden vastgelegd.

 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, leuke aanbiedingen en acties van Enjoy Sailing:

 • Hidden
Google-Beoordeling
4.6
Gebaseerd op 301 recensies
js_loader
Google-Beoordeling
4.6
Gebaseerd op 301 recensies
js_loader